ZNALOST ANGLIČTINY JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU!

(English version below) 

 

 10 důvodu proč se učit anglicky

1. Angličtina je nejčastěji mluveným jazykem na světě. Jeden z pěti lidí může mluvit nebo alespoň rozumět angličtině!

2. Angličtina je jazyk vědy, letectví, počítačů, diplomacie a cestovního ruchu. Znalost angličtiny zvyšuje vaše šance na získání dobré práce v nadnárodní společnosti ve Vaší domovské zemi nebo při hledání práce v zahraničí.

3. Angličtina je oficiálním jazykem 53 zemí na světě. To je spousta lidí, s nimiž se můžeme bavit a se setkat.

4. Angličtina je první jazyk pro více jak 400 milionů lidí po celém světě.

5. Angličtina je jazykem mediálního průmyslu. Pokud mluvíte anglicky, už nebudete muset spoléhat na překlady a titulky, abyste si užili své oblíbené knihy, písně, filmy a televizní pořady.

6. Angličtina je také jazykem internetu. Mnoho webových stránek je napsáno v angličtině - budete je moci rozumět a účastnit se různých diskuzích.

7. Angličtina je založena na jednoduché abecedě a je poměrně rychlá a snadná se naučit ve srovnání s jinými jazyky.

8. Angličtina je nejen užitečná - dává vám velkou spokojenost. S pokrokem se cítíte skvěle. Bude Vás bavit se učit anglicky, pokud si budete pamatovat, že každá hodina, kterou sni strávíte vás přiblíží k dokonalosti.

9. Jelikož se anglicky mluví v mnoha různých zemích, tisíce škol po celém světě nabízejí programy v angličtině. Pokud mluvíte anglicky, máte tu spoustu příležitostí najít vhodnou školu a kurz, který by vyhovoval vašim akademickým potřebám.

10. Protože je to legrace se učit angličtinu! Tím, že se učíte anglicky se dozvíte také o jiných kulturách. Pár dobrých zkušeností vás donutí se dále vyvíjet a růst jako člověk a učit se hodnoty, zvyky a způsoby života jiných kultur, které se liší od těch vašich.

THE KNOWLEDGE OF ENGLISH IS THE KEY TO SUCCESS

 

10 reasons why you should learn English

1. English is the most commonly spoken language in the world. One out of every five people can speak it or atleast understand it.

2. English is the language of international business, science, aviation, computers, international banking, diplomacy, and tourism. Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company within your home country or of finding work abroad

3. English is the official language of 53 countries. That is a lot of people to meet and speak to.

4. English is spoken as a first language by more then 400 million people around the world.

5. English is the language of the media industry. If you speak English, you won will not need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favourite books, songs, films and TV shows.

6. English is also the language of the Internet. Many websites are written in English – you will be able to understand them and to take part in various forums and discussions of interest.

7. English is fairly quick and easy to learn compared to other languages because it has a simple alphabet.

8. English is not only useful – it gives you a lot of satisfaction. Making progress feels great. You will enjoy learning English, if you remember that every hour you spend gets you closer to perfection.

9. Since English is spoken in so many different countries there are thousands of schools around the world that offer programmes in English. If you speak English, there are lots of opportunities for you to find an appropriate school and course to suit your academic needs.

10. Because it is fun! Learning English will help make you grow better as a person. You will learn about other cultures, values, habits and ways of life abroad.


TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ? - see English version below

  

Už Vás nudí Váše hodiny angličtiny či lektor a chcete něco jiného?

Cítíte, že se nikde neposouváte?

Chcete dynamickou výuku u které nebudete ztrácet čas, ale dá vám to co potřebujete a po čem toužíte?

Domluvit se na dovolené či se zahraničním partnerem a mít pevné sebevědomí v jakékoliv situaci s rodilým mluvčím?    

 

Klademe NEJVĚTŠÍ DŮRAZ na to, aby naši studenti MLUVILI, MLUVILI A MLUVILI ! " Běžné výrazy, slangové výrazy, street talk i technické či obchodní výrazy", pokud je budete chtít?

 Vše, co potřebujete a co je nezbytné, abyste se domluvili s rodilým mluvčím, cizincem nebo s obchodním partnerem.

 

Výsledky poznáte jíž za pár měsíců výuky.

Co si člověk může více přát?

 

Firemní výuka

Individuální výuka

Výuka přes Skype

Čeština pro cizince

Tlumočení

email: info@ilc-fm.cz

 

ENGLISH VERSION

LOOKING FOR A CHANGE?

 

Bored with your English classes or teacher and want something else?

Do you feel that you aren’t moving anywhere?

Do you crave dynamic lessons that won’t waste your time but will give you what you need and what you desire?

To be able to communicate in English either on vacation with a foreigner or with your business partner and build up firm self-confidence in any situation with a native speaker?

 

The area where we put our GREATEST EMPHASIS on is to get our students to SPEAK, SPEAK AND SPEAK ! „Common terms and expressions, slang expressions, street talk and technical or business terms" if requested?

 

Everything you need and what is necessary in order for you to be able to communicate with a native speaker, a stranger or a business partner.

  

Results in less then a couple of months of studying.

What can a person want more?

 

Company classes

Private 1 on 1 classes

Skype classes

Czech Language for foreigners

Interpreting

 email: info@ilc-fm.cz 

 

KDO JE NEJLEPŠÍ V JAZYKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ? - see English version below

20 krát odpověz!

1.    Jakou kvalifikaci a pedagogickou praxi má učitel?

2.    Je učitel rodilým mluvčím?

3.    Může mě tato osoba něco naučit?

4.    Na jaké jazykové úrovni je učitel, dovede naučit i slangové výrazy?

5.    Jaké má učitel reference?

6.    Jaký má učitel způsob výuky?

7.    Bude mě tento učitel vhodně motivovat a povzbuzovat, abych sám hovořil?

8.    Bude inspirativní, komunikativní a nadšen pro svoji práci?

9.    Vytvoří mně vzdělávací program, který bude šitý na míru, a pomůže mně dosáhnout mých cílů?

10.  Bude obsah studijního plánu v kurzu naplňovat moje potřeby?

11.  Jsou témata, která zvolí učitel, zajímavá a důležitá pro můj další rozvoj v daném jazyce?

12.  Budou hodiny přizpůsobeny mé jazykové úrovni a mému pracovnímu tempu?

13.  Bude učitel používat moderní výukové metody (internet, DVD, CD ROMY, časopisy, noviny…)?

14.  Je pro mě cena kurzu důležitým kritériem při výběru lektora?

15.  Může mě naučit student vysoké školy za méně peněz tolik jako o něco dražší učitel s dlouholetými zkušenostmi?

16.  Bude učitel dobrým posluchačem a bude reagovat na mé podněty?

17.  Bude mě povzbuzovat k učení, nebo mě bude zesměšňovat?

18.  Povede mě tento učitel správným směrem, bude opravovat moji výslovnost a chyby?

19.  Má být učitel přísný, důsledný, ale spravedlivý, čímž si získá přirozený respekt?

20.  Má mít učitel dobrý smysl pro humor?

 

PAMATUJTE, že najít vynikajícího učitele jazyka v dnešní době je velmi obtížné. Udělejte si čas a pokuste se odpovědět na výše uvedené otázky, protože ČAS JSOU PENÍZE.

Najděte každý sám pro sebe řešení, aby požadovaná kvalita výuky jazyka odpovídala ceně kurzu nebo hodinové sazbě.

 

ROZHODNĚTE SE SAMI, CO JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ.

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ!

  

Peter Komínek

Zakladatel společnosti

Mezinárodní jazykové centrum s.r.o.

ENGLISH VERSION

20 QUESTIONS TO ASK YOURSELF BEFORE CHOOSING THE RIGHT LANGUAGE TEACHER.

  

1.    What qualifications and pedagogical training experience does the teacher have?

2.    Can this person actually teach me something?

3.    What is the teacher’s language level and will they be able to teach me „idiomatic and slang expressions?“

4.    What are the teacher‘s references?

5.    What method of teaching does the teacher use?

6.    Will this teacher motivate me appropriately and encourage me to speak?

7.    Will they be inspiring, communicative and enthusiastic about their work?

8.    Will they create a tailor-made language training program to help me best achieve my goals?

9.    Will the curriculum content chosen by the teacher meet my needs?

10.  Are the topics chosen by the teacher interesting and important for my further development in the given language?

11.  Will the classes be adapted to my language level and my individual pace of learning?

12.  Will the teacher use modern teaching methods in class such as (internet, DVD‘s, CD ROM‘s, magazines, newspapers ...)?

13.  Is the price of the hourly rate or course the most important criteria for me when selecting my future teacher?

14.  Can a college student who charges me less money teach me as much as a slightly more expensive teacher with many years of experience or will this be a waste of both time and money?

15.  Is my future teacher a native speaker?

16.  Will they be a good listener and will they respond to my suggestions, stimulus and initiative?

17.  Will I be encouraged by the lecturer or will they mock me?

18.  Will this teacher lead me in the right direction and correct my pronunciation and mistakes?

19.  Should the teacher be strict, consistent, but righteous, thus gaining natural respect?

20.  Should the teacher have a good sense of humor and implement it in the lessons to make learning more fun for me?

 

REMEMBER, finding an excellent language teacher nowadays is very hard to come by. Take your time and try to answer the above mentioned questions because „TIME IS MONEY“ and they may help you in your final decision.

 

Find the solution to every question yourself so that the required teacher’s quality and language level corresponds to the final price of the course or hourly rate.

 DECIDE WHAT IS BEST FOR YOURSELF.

 

GOOD LUCK!

  

Peter Komínek

Founder of

Mezinárodní jazykové centrum s.r.o.

International Language Center

 

FIREMNÍ JAZYKOVÉ KURZY A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA od roku 1994!!!

Hledáte lektora cizích jazyku pro své zaměstnance? Chcete aby vaši zaměstnanci se zdokonalovaly v jazyce na vašem pracovišti? Lektor může dojíždět přímo k vám na firmu. Více info ZDE:   http://www.ilc-fm.cz/s/2/35/jazykove-kurzy/firemni-kurzy/ nebo ZDE: http://www.ilc-fm.cz/s/2/34/jazykove-kurzy/individualni-kurzy/

  

Zápis do individuální nebo firemní výuky KDYKOLI během školního roku !!!

Bližší informace: TEL: +420 602 718 832 / email: info@ilc-fm.cz

 

AKTUALITY

08.03.2018