TYP 42 — INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Tento typ kurzu je vhodný zejména pro jednotlivce se zájmem o soukromou výuku. Maximální počet účastníků výuky jsou 2, dle domluvy s klientem. Klienti si určují místo, čas, délku a frekvenci výuky. Kurz je vhodný pro studenty na jakékoliv úrovni. Lektoři se řídí potřebami a tempem klientů. Individuální výuka je vhodná pro potřeby jednotlivců, kdy se zvyšuje efektivita výukového vzdělávání až o 100 %. Možnost přípravy na mezinárodní certifikáty a státní zkoušky.

Ceny jsou závislé na celkovém objemu zakázky, na počtu sdružovaných hodin, na místu realizace, na výše uvedené velikosti studijní skupiny, zaměření a profilaci jazyka, výběru lektora (domácí učitelé - rodilí mluvčí), zajištění kompletními materiály a dalších podmínkách.

POZOR!!! - Za výuku prováďenou mimo město Frýdek - Místek je účtován příplatek dle místa a dohody. Pří výběru je třeba brát zřetel na to, že jsme kompletně jazykově vybavený s audio-video technikou, v centru Frýdku-Místku a můžeme Vám nabídnout maximum na velmi profesiální úrovni… Odezvy klientů najedete v našich referencích.

Výuka v dopoledních, odpoledních hodinách včetně víkendu. Rozsah a termíny dle domluvy
Jazyky: angličtina a čeština pro cizince

Místo konání: Moravskoslezský kraj
Počet studentů: max. dvě osoby dle dohody
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

CENOVÁ KALKULACE DLE DOMLUVY - Více info: TEL: 602 718 832 nebo email: info@ilc-fm.cz

CHCETE SE NAUČIT ANGLICKY RYCHLE A EFEKTIVNĚ S RODILÝM MLUVČÍM?

Preferujete individuální přístup?

V tom případě využijte možnost studia angličtiny s rodilým mluvčím individuální formou. Lektor se plně přizpůsobí Vašim potřebám a sestaví Vám individuální výukový plán přesně na míru.

JAKÝ MÁME CÍL???

Náš cíl je Vás individuálně rozmluvit a připravit na životní situace, jako například důležitou zkoušku, ústní pohovor, novou pracovní pozici, obchodní jednání nebo na cestu do   zahraničí.

Kdo jiný než rodilý mluvčí Vás může naučit správnou výslovnost, slangové výrazy, frázové slovesa a pomoct Vám vybudovat vaši sebedůvěru a sebejistotu v konverzaci s jiným rodilým mluvčím?

Hodiny konverzace jsou dynamické, zábavné a zaměřené na témata, se kterými potřebujete zrovna pomoct. Konverzace s rodilým mluvčím je vhodná například pro všechny studenty, kteří se chtějí posunout zase o stupeň dále a to velmi rychle, nebo si ověřit svoje získané znalosti. Lektor buď vybírá témata a obsah hodiny sám, nebo se řídí Vámi daným schématem a požadavkům.

Individuální volba ( učitel + žák = 1 on 1 ) je ta nejlepší volba, která může vůbec existovat na trhu! Vlastně ještě máte 1 možnost a to si zakoupit letenku do zahraniči a vycestovat na rok, ale to je přílíž nákladné.

Naše jazyková škola je připravena pomoci jednotlivcům i firmám, aby dosáhli svých jazykových znalostí na co nejvyšší úrovni.

Připoj se k nám a udělej ten správný krok – začni vzdělávat sám sebe, dopřej vzdělávání nejen tvým blízkým, ale i tvým zaměstnancům. Teď je ta pravá chvíle!

Důležitým prvním krokem k tomu, aby ses naučil něco nového, je se rozhodnout začít. Neodkládej to na zítra.

ZKUS TO!

Místo konání: Moravskoslezský kraj - (Frýdek - Místek, Ostrava, Havířov, Karvina, Orlova, Bohumín, Třinec and Nový Jičín).
Počet studentů: max. dvě osoby dle dohody
Lektoři: rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

Více info: Email: info@ilc-fm.cz / TEL: +420 602 718 832

  

DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH FAST AND EFFECTIVELY WITH A NATIVE SPEAKER?

Do you prefer an individual approach?

 

In that case, take up the possibility of studying English with a native speaker in an individual way. The teacher will fully adapt to your needs and set up an individual training plan tailored to meet your needs.

INDIVIDUAL LANGUAGE LEARNING 

This type of course is particularly suitable for individuals who are interested in private lessons. The maximum number of participants is 2 based on the agreement with the client.. Clients determine the place, the time, the duration and frequency of training. The course is suitable for students at any level. The teacher meets the needs and pace of the client. Individual language training or (FACE TO FACE) language training is suitable for individuals, which want to increase efficiency of up to 100% in a very short time period.. There is also the possibility of preparing for International Langauge Certificates and State Exams.

The hourly rate depends on the total contract volume, the number of total lessons, the place of study, the above mentioned size of the group, the teacher selection (Czech teacher or Native speaker) and other conditions.

We strongly recommend this kind of language training because it brings the student very quick results because the teacher only devotes their time to the client thus making the language lesson for the client very intensive.

WHAT’S OUR GOAL AND OBJECTIVE ???

Our primary goal is to get you to start talking more and more and prepare you for various life situations, such as: an important exam, an interview, a new job position, a business meeting or a trip abroad.

Who else, other than a native speaker can teach you the right pronunciation, slang expressions, phrasal verbs and help you build your self-confidence in conversations with other native speakers?

Conversation classes are dynamic, fun and primarily focused on topics you need help with. Conversation lessons with a native speaker are suitable for example, for all students who want to move up a quick step further or to verify their acquired knowledge of the language. The teacher either selects the topics and content of the lessons themselves, or follows the scheme and requirements you desire.

Private classes with only (teacher + pupil = 1 on 1) is the best choice on the market! Actually, you still have one more option which is to buy a ticket abroad and travel to a foreign country for a year, but that‘s too expensive.

Our language school is ready to help individuals and businesses to improve their language skills to the highest possible level.

Join us and take the right step forward. Start educating yourself with English then also take the opportunity not only to treat loved ones to language learning, but also your employees.

Now is the right time!

An important first step to learning something new is to decide to start. Don’t put off until tomorrow what you can do right now.

TRY IT!

Mezinárodní Jazykové Centrum - Internationl LanguageCentre

Your future partner in language training.

 

Place: Moravian-Silesian Region (Frýdek - Místek, Ostrava, Havířov, Karvina, Orlova, Bohumín, Třinec and Nový Jičín).
Number of students per class: 
Max. 2 people upon agreement ( Teacher + student ).
Teachers: 
Native Speakers
Levels:
Beginners - Upper Advanced

More information: Email: info@ilc-fm.cz / TEL: +420 602 718 832