V Mezinárodním jazykovém centru (ILC) upřednostňujeme výuku s kombinaci více metod. • Komunikativní metoda — nosným principem této metody je prezentace jazykových prostředků a slovní zásoby v kontextu každodenních situací s důrazem na plynulost projevu. Lektor pomáhá rozvíjet základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, mluvení a poslech. Studenti tyto dovednosti rozvíjejí společně, aktivně mezi sebou komunikují a na základě používání jazyka získávají znalosti gramatických struktur.

Přímá metoda

tato metoda je založena na používání cizího jazyka pro veškerou komunikaci při výuce — slovní zásoba se učí pomoci názorných pomůcek, obrázků a předmětů, abstraktní slovní zásoba je vysvětlována na základě spojování myšlenek a představ. Gramatika se učí induktivně — studenti si ji osvojují díky neustálému používání cizího jazyka. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost, je upřednostňován mluvený projev.

Metoda drilu

metoda drilu spočívá ve zautomatizování gramatických vazeb a konstrukcí formou jejich opakovaného používání ve vhodných komunikativních situacích nebo formou cvičení v učebnici.

Metoda „SPLIT TEACHING“

Split teaching je metoda používaná v každé anglicky mluvící zemi. Je to metoda, kde vyučující učitel, vedoucí běžně třídu v oblastech gramatiky a konverzace, je minimálně jednou týdně nahrazen jiným učitelem, který převezme výuku na 45 minut či na delší dobu. Tento způsob značně vylepší kvalitu výuky tím, že student si nezvykne výhradně na jednoho učitele a přízvuk, ale minimálně na dva. Tato metoda je velmi používaná a efektivní.

Výklad

  • individuální a skupinová práce
  • moderovaná diskuse
  • dialogy
  • případové studie
  • simulace
  • rolové hry
  • pořízení a vyhodnocení videozáznamů — WORKSHOP
  • testování, dotazníky
  • používání výcvikových videoprogramů
  • písemné materiály

Work Shop

je hypermoderní systém výuky, který se používá v bankovnictví, ve vládních institucích, na úřadech atd. Je to systém, kde se vytvářejí různé denní situace ve formách simulací a konverzačních dialogů nahrávaných na videokameru. Student má možnost sledovat, hodnotit a vylepšovat si tak svůj vlastní výkon (gramatické prvky, výslovnost atd.).

Moderní multimediální metoda na PC

Tento nejnovější způsob moderní výuky na PC Vám umožní perfektní výsledky během krátké doby. Používají se ty nejmodernější CD-ROMy na našem trhu, které jsou určeny pro každou věkovou kategorii a úroveň znalosti daného jazyka. Tato výuka je používaná jako doplněk a provádí se nejlépe v kombinaci s běžnými vyučovacími metodami. Je velmi interaktivní a přizpůsobivá znalostem a tempu každého studenta. Student se nemusí řídit tempem třídy, nýbrž tempem vlastním a má tak možnost si procvičit vše, co potřebuje, což umožní ještě lepší výsledky. Multimediální výuka na CD-ROMu se studentem komunikuje a umožní mu vytisknout si své výsledky.