TYP 19 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
foto (DELF 1 ÚROVEŇ 1 — 4)

Pro mírně až středně pokročilé Delf (Diplôme d’Édudes en Langue Française) Předpokladem pro získání Diplomu DELF je schopnost studenta domluvit se v běžných životních situacích. Požadují se proto kromě formální znalosti francouzštiny (tzv. « compétence linguistique formelle ») hlavně schopnosti porozumět a komunikovat (tzv. « compétence de communication »). Učební program se proto dělí na dvě na sebe navazující úrovně, (DELF 1er degré a DELF 2e degré) z nichž každá má několik stupňů (A1—A6). Každý z těchto stupňů má specifický program a cíl, vzájemně se doplňují a tvoří tak kompletní efektivní učební program.

První úroveň (DELF 1er degré) se skládá ze čtyřech stupňů: A1, A2, A3, A4.

A1 — naučit se komunikovat v jednoduchých situacích denního života (jako např. v obchodě, v cestovní kanceláři, v lékaře, při nehodě; umět podat základní informace o své osobě, rodině, práci; umět vyjádřit základní časové a prostorové údaje, formulovat pozvání na přátelskou či pracovní schůzku, formulovat jednoduchou žádost a umět ji odmítnout) — 150 h.

A2 — naučit se vyjádřit své pocity, myšlenky, názory, záměry, naučit se diskutovat a argumentovat (la française) — 150 h.

A3 — je zaměřen hlavně na psaný projev denního života, jako jsou noviny, úřední a osobní dopisy, inzeráty,… (porozumět autentickému psanému projevu, schopnost analyzovat ho, pochopit jeho hlavní myšlenku a reformulovat ji, ústně i písemně pomoci vlastních slov; pochopit jazykovou strukturu daného písemného projevu) — 150 h.

A4 — je zaměřen hlavně na formální stránku francouzštiny (fonetika, prosodie, morfo-syntaxe) — 150 h.

Každý z těchto stupňů může být ukončen samostatnou jazykovou zkouškou. Absolvent těchto čtyř stupňů by měl mít dobrou znalost základních gramatických struktur a měl by být schopen komunikovat na střední úrovni s rodilým mluvčím

TYP 20 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
foto (DELF 2 — ÚROVEŇ 5 — 6)

Druh úrovně (DELF 2e degré) — (pro pokročilé)

A5 — cílem této úrovně je seznámit absolventa s kulturou frankofonních zemí (kulturní a socio-kulturní aspekty a specifika současné Francie a ostatních francouzsky mluvících zemí v porovnání s ČR) a prohloubit jeho gramatické znalosti

A6 — úvod do specializované francouzštiny (základní slovní zásoba daného oboru, analýza odborného textu, diskuse a argumentace na dané téma nejen ústně ale i písemně)

Čtyři základní kategorie

  • humánní a sociální vědy
  • ekonomická a právnická francouzština
  • matematická a technická francouzština
  • přírodní vědy (medicína, biologie, ekologie)

Každý z těchto stupňů je ukončen samostatnou jazykovou zkouškou, absolvování všech šesti stupňů (A1 – A6) garantuje velmi dobrou znalost francouzského jazyka nejen po formální stránce, ale i schopnost komunikovat na velmi vysoké úrovni s rodilým mluvčím.

TYP 21 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
foto (DALF PRO POKROČILÉ)

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Fraçaise).
Tento kurz navazuje na DELF, skládá se ze čtyř stupňů B1, B2, B3, B4. Zatímco stupně B1 a B2 jsou zaměřeny na obecnou francouzštinu, stupně B3 a B4 jsou zaměřeny na francouzštinu specializovanou. Každý z těchto stupňů je ukončen samostatnou jazykovou zkouškou. Cílem těchto kurzů je zdokonalení formální a komunikativní znalosti francouzštiny, ať už obecné či specializované a to na úroveň rodilého mluvčího. Po jazykové stránce připravuje ke studiu na frankofonních vysokých školách a univerzitách.

Výuka v dopoledních, odpoledních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština a italština

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum -pobočky (Frýdek-Místek, Ostrava).
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí
CENA: dle ceníku