ZÁKLADNÍ STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA

Obsah zkoušky:

Otázky denního života a základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení si cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz. Požaduje se znalost přibližně 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

Zkouška má dvě části: písemnou a ústní.

V písemné části zkoušky se v kandidáta ověřuje:

A - Stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 4 minut (1—5 str.)
B - Stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600 slov (cca 2 str.)
C - Schopnost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov.
D - Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky,
ve které se v kandidáta ověřuje:

1 - Schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života.
2 - Dovednost plynně hovořit o daných tématech. U obou částí zkoušky se vyžaduje
schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností — zejména kulturního života).

TYP 26 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZÁKLADNÍ STÁTNÍ JAZYKOVOU ZKOUŠKU

Kurz je koncipován tak, aby připravil studenta na danou zkoušku do takové míry, aby získal potřebné sebevědomí. Student probere témata, jako např.: otázky denního života a základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR. Kandidát se naučí prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení si cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz. Student se naučí vyjadřovat v rámci tematických okruhů: (viz. Základní státní jazyková zkouška) Požaduje se znalost přibližně 2000 až 2500 lexikálních jednotek. Požadovaná úroveň — alespoň středně pokročilý až pokročilý.

VŠEOBECNÁ STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA

Obsah zkoušky:

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení si cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní a střední kurz. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Zkouška má dvě části: písemnou a ústní

V písemné části zkoušky se v kandidáta ověřuje:

1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1000 slov
2. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 6 minut
3. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
4. schopnost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce téma v celkovém rozsahu asi 500 slov

V ústní části zkoušky se v kandidáta ověřuje:

1. schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života 2. dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě v originále (alespoň pět knih různých autorů — celkem min. 500 stran)

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky (např. nositelé Nobelovy ceny), významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi.)

TYP 27 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA VŠEOBECNOU STÁTNÍ JAZYKOVOU ZKOUŠKU

Obsah učiva tohoto kurzu je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského, právního a kulturního dění v ČR. Student získá hlubší znalosti a větší míru osvojení si cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní a střední kurz. Student se naučí vyjadřovat se v rámci tematických okruhů: (viz. Všeobecná státní jazyková zkouška) a samozřejmě gramatický souhrn látky, který je nezbytný ve Státní všeobecné jazykové zkoušce. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Požadovaná úroveň — pokročilý až vyšší pokročilý.

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum -pobočky (Frýdek-Místek, Ostrava,).
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí
CENA: dle ceníku