Zaměstnanci naší firmy navštěvují kurzy angličtiny podle úrovně svých znalostí od začátečníků po středně pokročilé. Na výuce v ILC oceňujeme především možnost konverzace s rodilými mluvčími, pružné přizpůsobení výuky potřebám a požadavkům studentů. Výuka je zajímavá a zábavná, žádná otravná nuda, kdy člověk netrpělivě očekává konec hodiny. Studium angličtiny v rámci ILC považujeme za přínosné a hodláme v něm pokračovat i v dalších letech.
Vítězslav Šigut
ředitel firmy ARCIMPEX s. r. o.

Chtěl bych poděkovat p. Komínkovi a p. Abrahamsonovi za jejich profesionální přístup ve výuce anglického jazyka. Všechny naše hodiny jsou vedeny se zaměřením na zlepšení mých vyjadřovacích schopností v cizím jazyce. Již během několika měsíců, po které navštěvuji individuální výuku 1 to 1 (lektor žák) se zaměřením na všeobecnou a obchodní angličtinu, mohu na sobě pozorovat výrazná zlepšení ve slovní zásobě, frazeologii a slangových výrazech, výslovnosti, reakcích, větných konstrukcích a gramatických strukturách. Výuka se neustále střídá od konverzace přes práci s textem, simulace, až po video projekce a drilování časů. Mé sebevědomí ve znalosti jazyka se mi díky těmto lekcím značně posílilo a studium v Mezinárodním jazykovém centru mohu jen doporučit.
Ing. Aleš Křiva
konzultant společnosti Severomoravská energetika, a. s. (Ostrava)

Naše firma BLANCO CZ poskytuje svým zaměstnancům možnost prohlubovat si své jazykové znalosti. Nejinak je tomu i v letošním roce. Výuku anglického jazyka zajišťuje Mezinárodní jazykové centrum (ILC), které jsme si vybrali pro jeho profesionalitu, kvalitní výuku cizích jazyků a na doporučení mnoha spokojených klientů. Výuka je přizpůsobena začátečníkům i pokročilým, jejichž hodiny probíhají vždy jednou týdně na pracovišti. Profesionální přístup lektora pana Petera Komínka naplnil všechna naše očekávání. Zaměstnanci velmi rádi navštěvují hodiny, které jsou vždy zdrojem nových jazykových poznatků i zábavy. Se systémem vedení hodin jsme rovněž velmi spokojeni. Gramatika i konverzace jsou na takové úrovni, která odpovídá schopnostem a možnostem zaměstnanců. Jsme velmi rádi, že jsme si vybrali správně a věříme v další příjemnou a naučnou spolupráci.
Justin Gregor
Jednatel společnosti BLANCO CZ, spol. s r. o.

Po osobních zkušenostech s jazykovými kurzy v p. Komínka jsem se rozhodl doporučit výuku anglického jazyka i firmě, ve které pracuji. Již druhým rokem navštěvujeme lekce angličtiny s rodilým mluvčím v Mezinárodním jazykovém centru (ILC). Vysoceoceňuji to, že výuka je směrována do témat, která si firma sama určí, tj. business angličtina, event. odborná technická angličtina, dle podkladů naší firmy. Důraz je kladen převážně na konverzaci, což odpovídá našim požadavkům. S kvalitou výuky jsme maximálně spokojeni a výsledky jsme schopni okamžitě uplatnit v praxi.
Ing. Petr Míl
Technický ředitel BORCAD cz s. r. o.

Již tři roky probíhá kurz angličtiny pro naše zaměstnance z řad techniků. Za tyto roky došlo k výraznému zlepšení jejich jazykových schopností konverzačních a také gramatických. Pro větší zájem ze strany zaměstnanců byl kurz rozšířen o hodinu pro začátečníky angličtiny a němčiny. V hodinách je kladen důraz na konverzaci, především na rychlou reakci žáků při běžných rozhovorech, ale i při odborných tématech, která jsou procvičována. Dokladem kvality kurzu je i fakt, že hodiny jsou vedeny výhradně v angličtině, s výjimkou začátečníků, což je dobrým předpokladem pro samostatné zvládnutí komunikace se zahraničními partnery.
JUDr. Bohumil JAHN
obchodní ředitel KES, s. r. o.

V naší společnosti KANIA CZ jsme s výukou angličtiny začali teprve letos. Z mnoha nabídek jsme si vybrali Mezinárodní jazykové centrum (ILC) hlavně pro vstřícnost, flexibilitu a samozřejmě kladné reference. Skupinu středně pokročilých vede pan Komínek velmi dynamicky, hodiny jsou zaměřeny konverzačně s důrazem na zlepšení vyjadřovacích schopností zaměstnanců v cizím jazyce. Věříme, že spolupráce bude pokračovat i nadále.
Ing. Pavel Kovář
Jednatel společnosti Kania CZ, Frýdek–Místek

Velmi oceňujeme přístup Vašich lektorů při výuce anglického jazyka zaměstnanců OAMP MV ČR. Doufáme, že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat i v následujícím období.
Za OAMP MV ČR Odbor azylové amigrační politiky
Ministerstvo vnitra
Ing. Skalička Vítězslav

Po dobu 4 let navštěvuji individuální výuku anglického jazyka v Mezinárodním jazykovém centru vedenou p. Peterem Komínkem. Začínal jsem jako úplný začátečník bez sebemenších znalostí a dnes jsem na úrovni pokročilého studenta a jsem schopen několikahodinové konverzace v angličtině s rodilým mluvčím. Toto individuální studium angličtiny mi velmi pomohlo při mé nynější diplomatické práci. Toto studium bylo zcela přizpůsobeno mým potřebám, a to: konverzaci, psací formě, procvičování gramatických jevů a neustálému střídání témat. Má volba při výběru vyučujícího spočívala v tom, že p. Komínek je rodilý mluvčí s perfektní znalostí rodného jazyka a zároveň s velmi kvalitní znalostí jazyka českého.
Ing. Oldřich Oslizlok
Ambasáda — Ŕepublique De Giunée — Diplomat W.D.O. — World Development Organization — Světová organizace diplomatů

Od ledna letošního roku navštěvujeme soukromé jazykové kurzy v Mezinárodním jazykovém centru. Na základě rychlého zvládnutí prvních 12 lekcí z učebnice Essential Grammar in Use BK. 1, jsme byli zařazeni do kurzu pro mírně pokročilé. Tento kurz navštěvujeme jednou týdně po 2 vyučovacích hodinách. Hodiny jsou zaměřeny převážně na konverzaci na dané téma. Témata jsou rozvíjena na základě zhlédnutí videokazety nebo aktuálních událostí, případně zadaného tématu z minulé hodiny. V rámci rozvíjení konverzačních témat jsou procvičovány gramatické bloky. Pozornost je věnována také slovní zásobě, související s tématem, která je během hodiny několikrát opakována. Lze konstatovat, že tato forma výuky má svůj význam a je pro nás přínosem.
Ing. Michael Dibon
Mott McDonald Ltd. Frýdek–Místek

Již 3. rokem navštěvuji intenzivní jazykový kurz angličtiny v Mezinárodním jazykovém centru. Výuka probíhá denně po 2 vyučovacích hodinách. Systém střídání českých lektorů a rodilých mluvčích mi plně vyhovuje a lze konstatovat, že jsem velmi spokojen. Mohu doporučit všem.
Vladimír Sobek
ředitel firmy SPLAST, s. r. o.

Po zveřejnění inzerátu v regionálním tisku jsem se rozhodl přihlásit se na intenzivní kurz anglického jazyka. Na tel. ohlášení jsem byl prakticky ihned kontaktován a za pár dní jsem měl domluvený termín na první konzultaci k řediteli Mezinárodního jazykového centra, panu Petru Komínkovi. Tam jsme se domluvili na výuce dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny. Rovněž mě velmi přísně prověřil v mých současných znalostech. Prostředí centra je vyhovující — klidné, čisté. Hodiny probíhají ve značně profesionálním, citlivém, mi vyhovujícím tempu. Na výuku mám zatím dostatek literatury a učebnic. Těším se na další hodiny angličtiny.
Ing. Jiří Žajdlík
ředitel společnosti Duflex

Mezinárodní jazykové centrum bylo vybráno pro výuku cizích jazyků v naší firmě pro svou širokou nabídku, profesionální přístup a ochotu vyjít vstříc našim požadavkům. Výuka angličtiny probíhá ve dvou úrovních, začátečníkům jsou vštěpovány základy gramatiky a výslovnosti spolu se základní slovní zásobou, pokročilí se zaměřili na konverzaci a opakování gramatiky s rodilým mluvčím. Tato forma výuky je vynikající pro „náslech“ a reakci bez přípravy. Výuka německého jazyka pro mírně pokročilése zaměřuje nejprve na opakování základů mluvnice, slovní zásoby a gramatických frází. Jsme spokojeni i s formou rozdělení vyučovací hodiny (probírání mluvnice, procvičování, poslech, čtení článků, konverzace,…), která je velmi pestrá a čas při ní uteče tak rychle a příjemně, že se až sami divíme! Výuka ruského jazyka je zaměřena na zopakování gramatiky a na konverzaci. Všechny naše nároky zcela splňuje lektorka s dlouholetou praxí.
Ing. Pavel Váňa
jednatel společnosti EKOMOR, s. r. o.

Mezinárodní jazykové centrum navštěvujeme již rok. S hodinami angličtiny pod vedením pana Komínka jsme maximálně spokojeni. Líbí se nám osobní přístup ke každému studentu podle jeho znalostí a také náplň hodiny. Lekce probíhají v angličtině, což nás nutí se neustále soustředit při poslechu a mluvit o jakýchkoliv tématech. Výhodou je flexibilita a přizpůsobivost, a to jak časová, tak v oblasti probíraných témat, které se převážně týkají našeho oboru. Sledujeme velké pokroky především v konverzaci, která je pro nás velice důležitá při kontaktu se zahraničními klienty. Kurzy v tomto centru můžeme každému doporučit.
Ing. Roman Šianský
Výkonný ředitel CS SOFT s. r. o.

Oceňuji lektorku sl. Ditu Erbanovou z Mezinárodního jazykového centra za její obětavý přístup při výuce angličtiny. Díky jejímu individuálnímu přístupu ke studentům a při konverzacích v malé skupině se značně zlepšila naše schopnost vnímat a hovořit v angličtině. Přizpůsobení učebních témat a gramatiky našim potřebám nám pomáhá rychleji zvládnout jádro angličtiny.
Ing. Vladimír Benda
ředitel firmy ITS BENDA s. r. o.

Zaměstnanci naší společnosti navštěvují tři různé kurzy angličtiny podle stupně své jazykové úrovně, což hodnotíme pozitivně. Forma a způsob výuky se proto velmi liší a vždy je přizpůsobena jazykové vybavenosti a schopnosti „studentů“. Hodiny jsou pestré, střídají se metody vizuální s následnou konverzací k danému tématu, hodiny věnované gramatice nebo práci s textem.
René Havrlant
ředitel společnosti Veha, spol. s r. o.

Mezinárodní jazykové centrum (ILC) zabezpečuje výuku anglického a německého jazyka od letošního roku v prostorách společnosti VÚHŽ, a. s. Dobrá. Kurzy jsou rozděleny do tří úrovní. Začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí. Hodiny jsou soustředěny na všeobecný jazyk, kde se studenti naučí základy daného jazyka, ale také na obchodní jazyk pro středně pokročilé, kde se studenti učí konverzovat a reagovat na obchodní terminologie. Navštěvovat jazykový kurz v sídle společnosti pro mne znamená nesmírnou úsporu času, který bych ztratil cestováním do jazykové školy. Vyučující, pan Komínek, má velice kreativní přístup, který mi zcela vyhovuje a návštěvu jeho hodiny beru jako přestávku v práci, kdy se věnuji jiné činnosti a tzv. si pročistím hlavu. Na závěr musím přiznat, že moje „záškoláctví“ je nižší v porovnání s tím, když jsem navštěvoval jazykové kurzy mimo sídlo společnosti.
Ing. Richard Pokluda
ředitel marketingu VÚHŽ, a. s. Dobrá

Děkuji celému Mezinárodnímu jazykovému centru (ILC), speciálně pak slečně Lence Kalábové, lektorce anglického jazyka, za jejich profesionální a přitom lidský a příjemný přístup k výuce cizího jazyka, díky kterému se mi angličtina opět pomalu stává koníčkem. Výuka samotná je pestrá, zábavná, doporučuji všem a taky zdravím zaměstnance ILC.
Ing. Tomáš Juříček
Jednatel společnosti COMPAS CAPITAL CONSULT, s. r. o.