Naše škola funguje semestrovým systémem

I. semestr: září –leden, II. semestr: únor–červen, s výjimkou letních kurzů. Zápisy do těchto semestrů se konají vždy v měsíci předcházejícím měsíc zahájení kurzu (tzn. srpen, leden a červen). Vždy po ukončení každého semestru je pro účastníky kurzu připraven test, na jehož základě student zjistí, jak uspěl, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a zda je připraven pokračovat ve studiu dalšího semestru v Mezinárodním jazykovém centru (ILC).

Testy obsahují vždy 5 částí: doplňování, překlad, poslech, ústní a písemný projev.

Testy jsou vyhodnoceny následovně: (1 = s vyznamenáním – passed with honors), (2 = velmi dobrý – very good), (3 = dobrý – good), (4 = dostatečný – passed), (5 = neuspěl – fail). Po úspěšném složení tohoto testu student obdrží certifikát a své hodnocení.

Hlavní cíle studia

zaměřit se na všestrannou znalost jazyka (mluvení, čtení, psaní, gramatika a rozšíření slovní zásoby)

zdokonalit si gramatickou strukturu

zabránit únavě a nudě ve třídě střídáním různých činností během jednotlivých lekcí (připravit poutavé a zábavné lekce)

připravit studenta, aby se co nejlépe domluvil v reálných situacích s rodilým mluvčím kdykoliv a kdekoliv, a tímto způsobem mu zvýšit sebevědomí v daném jazyce, aby překonal obavy z osobního setkání s cizincem, při korespondenci a telefonování se zahraničními partnery atd.

významně rozšířit kvalifikaci pro přítomné nebo budoucí uplatnění v zaměstnání

naše studium je zaměřeno převážně na rychlou přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky (nejsou podmínkou studia)

zvýšit komunikativní schopnosti mezi učitelem a studentem